Realizováno březen 2023

Výsledky z kontinuálního měření tlaku stlačeného vzduchu na svařovně M12

Komplexní diagnostika strojních zařízení
#Diagnostika
#Testování komponent a systémů

Cíl projektu

Tento projekt se týká požadavku svařovny M12 v Mladé Boleslavi na kontinuální měření tlaku stlačeného vzduchu na rozvodovém uzlu pro 6 bar z důvodu nahodilých výpadků výrobní linky. Cílem měření bylo zjistit, zda skutečná hodnota tlaku stlačeného vzduchu kolísá pod 6 bar a může tedy způsobit prostoje.

Zlepšení parametrů zařízení.png

Výsledek

Bylo zjištěno, že reálná hodnota tlaku vzduchu kolísá pod úroveň 6 bar. V případě, že dojde k většímu odběru vzduchu najednou, muže dojít k náhlému poklesu vzduchu pod 6 bar což muže v některých případech způsobit nevykonání pracovní operace z důvodu nedostatečného tlaku vzduchu.

Popis řešení

V rámci diagnostických metod nabízíme diagnostické měření spotřeby a odběru stlačeného vzduchu. Pojďme se společně podívat na to, jak jedno takové měření vypadalo.

Dle požadavku svařovny M12 v Mladé Boleslavi bylo provedeno kontinuální měření tlaku stlačeného vzduchu na rozvodovém uzlu pro 6 bar. Měření bylo provedeno z důvodu, že docházelo k nahodilým výpadkům výrobní linky.

Problémy s výpadky výrobní linky se začaly objevovat, když došlo ze strany dodavatele stlačeného vzduchu ke snížení tlaku z 6,2 bar na 6 bar. Toto rozhodnutí bylo uskutečněno z důvodu úspor elektrické energie. Dle vyjádření provozu svařovny je hodnota 6 bar dostatečná pro provoz výrobní linky.

Bylo tedy vytipováno místo, kde docházelo nejčastěji k výpadkům výrobní linky. Na dané místo byla naistalována měřicí technologie pro kontinuální sběr dat, která měla za úkol nasnímat data z průběhu dne a zjistit, zda je chyba v určitém místě technologie výrobní linky, nebo je chyba na straně dodavatele stlačeného vzduchu. Pro měření kontinuálního tlaku byla použita technologie s Data loggerem, který umožňuje zapisovat hodnoty v reálném čase a zpětně je vyhodnotit. Použitá měřicí sestava byla postavena na senzorice s IO-link komunikací.

Z výsledku naměřených dat je patrné, že hodnoty dodávaného stlačeného vzduchu kolísají a není konstantní (dodávaný vzduch padá pod hodnotu 6 bar). Důvody kolísání tlaku můžou být zapříčiněny například nedostatečnou dimenzí rozvodů stačeného vzduchu, kapacitou vzdušníků, nebo chybou na straně samotného kompresoru.

Naměřené výsledky byly konzultovány s dodavatelem stlačeného vzduchu, který po zhlédnutí výsledků provedl analýzu na straně kompresoru. Bylo detekováno, že kompresor nedodávám kontinuálně stály tlak, ale v průběhu dodávky dochází ke ztrátě výkonu a tím k poklesu celkového tlaku stlačeného vzduchu.

Tento náhlý pokles tlaku stlačeného vzduchu způsobí, že v případě, kdy je na výrobní lince větší odběr najednou, tak může dojít k chybě strojního zařízení z důvodu nevykonání pracovní operace (nedostatečný tlak pro vykonání daného úkonu).

Konsekvence z výsledku měření a získaných informací je zvýšit tlak zpět na 6,2 bar do doby, než bude vyřešen problém na straně kompresoru.

Přínosy a detaily ( v bodech)

  • Automatické zapisování skutečných hodnot tlaku stlačeného vzduchu v reálném čase.
  • Možnost zpětného vyhodnocení díky Data loggeru.
  • Nástroj pro optimalizaci rozvodové soustavy stlačeného vzduchu.
Zarsky.png
Ing. Viktor Žárský

Specialista vibrodiagnostik

Vedení projektů v oblasti vibrodiagnostiky. Specialista condition monitoringu v oblasti vibrodiagnostiky.